Organizátora Pastelkovo, v znení platnom od 01.12.2019

1. Základné ustanovenia


1.1. Reklamnú a propagačnú Súťaž (ďalej ako „Súťaž“) organizuje spoločnosť Ing. Slavomíra Dobrovičová sídlom Popradská cesta 24, 054 01 Levoča, DIČ 1122456918, prevádzkuje činnosť ako slobodné povolanie, e-mail: info@pastelkovo.sk
(ďalej ako „Organizátor“).

1.2. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „Štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá Súťaže.

1.3. Účelom reklamnej a propagačnej Súťaže je zvýšiť u širokej verejnosti záujem o produkty internetového obchod www.pastelkovo.sk

1.4. Súťaž nie je žiadnym spôsobom riadená, sponzorovaná alebo v tomto zmysle inak spojená so sociálnymi sieťami www.facebook.com (ďalej ako „Facebook“) a www.instagram.com (ďalej ako „Instagram“), (ďalej spolu ako „Sociálne siete“). Informácie poskytnuté v rámci Súťaže poskytuje účastník Súťaže výhradne Organizátorovi a nie Sociálnym sieťam. Zároveň všetky otázky, komentáre a sťažnosti týkajúce sa Súťaže musia účastníci Súťaže smerovať Organizátorovi v súlade s týmto Štatútom.

2. Trvanie a miesto Súťaže

2.1. Súťaž trvá od momentu jej zverejnenia Organizátorom na Sociálnych sieťach do okamihu vyhlásenia víťaza Súťaže.

2.2. Organizátor si vyhradzuje právo pozastaviť, skrátiť, rozšíriť alebo ukončiť Súťaž kedykoľvek, alebo zmeniť pravidlá bez udania dôvodu a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia revidovaných pravidiel na mieste, ktoré je k dispozícii všetkým účastníkom Súťaže (najmä, nie však výlučne na sociálnych sieťach www.facebook.com a www.instagram.com).

2.3. Súťaž prebieha výhradne na Sociálnych sieťach, ak z obsahu jednotlivých odkazov na webovú stránku Organizátora, alebo inú webovú stránku, nevyplýva zmena miesta priebehu Súťaže na tieto webové stránky.

3. Spôsob propagácie

Propagácia Súťaže a oznámenie o trvaní Súťaže sa uskutoční prostredníctvom: Sociálnych sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetovej stránke Organizátora www.pastelkovo.sk.

4. Podmienky účasti v Súťaži

4.1. Účastníkom Súťaže môžu byť všetci aktívni užívatelia Sociálnych sietí, ktorých účet na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram bol založený v súlade s podmienkami Sociálnych sietí, s trvalým bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky a Českej republiky, starší ako pätnásť rokov, ktorí splnili podmienky tejto Súťaže, uverejnené na Sociálnych sieťach.

4.2. Účastník je povinný konať výlučne v súlade s pravidlami Súťaže.

4.3. Účastník sa môže zúčastniť Súťaže jeden krát, a to prostredníctvom jedného účtu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram. Pokiaľ ide o osobu mladšiu ako pätnásť rokov je na účasť v Súťaži potrebný súhlas zákonného zástupcu tejto osoby.

4.4. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi Súťaže, k zmluvnému partnerovi Súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním Súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, Výhra nebude odovzdaná a v prípade že Výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná Výhru vrátiť Organizátorovi bezodkladne po doručení písomnej výzvy Organizátora, a ak to nie je možné, nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

4.5. V prípade porušenia, alebo zneužitia podmienok ustanovených v čl. 4 tohto Štatútu si Organizátor vyhradzuje právo vylúčiť takéhoto účastníka zo Súťaže; vylúčenie účastníka zo Súťaže musí obsahovať konkrétne odôvodnenie.

5. Forma Súťaže

5.1. Súťaž môže prebiehať v jednej alebo viacerych formách na základe povolených a zakázaných činností účastníka Súťaže určených podľa tohto článku, tak aby čo najlepšie spĺňala záujmy Organizátora a súčasne zodpovedala podmienkam užívania ustanovenými Sociálnymi sieťami Facebook a Instagram (viď www.facebook.com/page_guidelines.php a https://help.instagram.com/478745558852511).

5.2. Forma priebehu Súťaže bude vždy uvedená v záhlaví, alebo v popise danej súťaže zverejnenom prostredníctvom Sociálnych sietí.

5.3. Formy súťaže:

a) Tipovacia súťaž – pozostáva z výberu komentára alebo príspevku, ktorý čo najpresnejšie zodpovedá podmienkam, alebo otázkam určených Organizátorom;

b) Losovacia súťaž – pozostáva z náhodného výberu komentára alebo príspevku podľa Organizátorom stanovených kritérií;

c) Vedomostná Súťaž – pozostáva zo správneho zodpovedania otázky danej Organizátorom prostredníctvom komentára alebo statusu a následnom výbere výherného komentára Organizátorom;

d) Kreatívna Súťaž – pozostáva zo zverejňovania audio-vizuálnych materiálov prostredníctvom komentára alebo príspevku na základe kritérií určených Organizátorom a následnom výbere výherného komentára, alebo príspevku Organizátorom.

5.4. Povolené činnosti účastníka:
a) pridávanie komentárov alebo možnosť zvoliť „To sa mi páči“ na Súťaž, na profil Organizátora, na stránky užívateľov súvisiacich s Organizátorom a na profily na Sociálnych sieťach, pričom takéto jednanie nie je považované za jediné konanie účastníka Súťaže;
b) pridávanie príspevkov na profilovú, na hlavnú, či na akúkoľvek inú verejne prístupnú stránku Organizátora;
c) pridávanie komentárov, zdieľanie (napríklad: stránky, obrázku, komentára, atď.), alebo možnosť zvoliť „To sa mi páči“ k jednotlivým komentárom alebo príspevkom v rámci Súťaže, pričom takéto jednanie nie je považované za jediné konanie účastníka Súťaže;
d) ďalšie činnosti

5.5. Zakázané činnosti účastníka:
a) označovanie, alebo iná forma identifikácie akýchkoľvek užívateľov (vrátane účastníkov) Sociálnych sietí na fotografiách alebo na médiách podobného charakteru;
b) pridávanie príspevkov na profilovú, hlavnú, či na akúkoľvek inú verejne prístupnú stránku účastníka a ďalších užívateľov Sociálnych sietí;
c) zdieľanie Súťaže prostredníctvom jej prezentácie vo forme profilovej alebo úvodnej fotografie účastníka a ďalších užívateľov Sociálnych sietí;
d) vzájomné kontaktovanie účastníka Súťaže a Organizátora využívaním súkromných správ prostredníctvom Sociálnych sietí;
e) ďalšie činnosti.

5.6. O prípustnosti, resp. o vylúčení jednotlivých komentárov zo Súťaže rozhoduje Organizátor; pričom tento je oprávnený vylúčiť najmä tie komentáre, ktoré:

a) neodpovedajú zadanému zneniu Súťaže;

b) obsahujú prvky násilia, pornografické prvky, alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi, či účinnými právnymi predpismi;

c) by mohli poškodiť dobré meno Organizátora, jeho duševné vlastníctvo, alebo povesť;

d) porušujú všeobecné práva tretích osôb k duševnému vlastníctvu;

e) pri ktorých bol zistený podvod pri nedodržaní Pravidiel a iných vopred stanovených podmienok Súťaže;

f) neboli pridané na to oprávnenou osobou (najmä v kontexte s definíciou Účastníka Súťaže podľa čl. 4.1 tohto Štatútu);

g) ďalšie možnosti.

6. Výhercovia Súťaže

6.1. Výhercami Súťaže sú tí Účastníci Súťaže, ktorých vybral Organizátor na základe vopred určených kritérií.

6.2. Mená výhercov budú vyhlásené v čase určenom v Súťaži, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po ukončení Súťaže.

6.3. Vyhlásenie mien výhercov Súťaže bude realizované prostredníctvom verejne dostupného komentára k Súťaži, alebo zverejnením na profilovej, na hlavnej, či na akejkoľvek inej verejne prístupnej stránke Súťaže alebo Organizátora na Sociálnych sieťach.

6.4. Po vyhlásení Výhercov budú bližšie informácie o Výhre a jej doručení podľa čl. 7 dohodnuté prostredníctvom súkromných správ. Na toto konanie sa nevzťahuje čl. 5.5 písm. d), nakoľko v tomto čase bude Súťaž už ukončená podľa čl. 2.1.

6.5. Dojednanie podľa čl. 6.4 je uskutočnené zo strany Organizátora a to kontaktovaním jednotlivých Výhercov do 24 hodín od vyhlásenia, pričom následná odpoveď od Výhercu musí byť Organizátorovi doručená do 24 hodín od zaslania prvotnej správy Výhercovi, v opačnom prípade daná Výhra prepadá v prospech Organizátora.

6.6. Organizátor nie je zodpovedný za nemožnosť nadviazania spojenia s Výhercami Súťaže a ani za následné prepadnutie Výhry v prospech Organizátora.

7. Výhra

7.1. Výhru môže predstavovať akákoľvek hmotná, hnuteľná vec malej hodnoty súvisiaca s predmetom podnikania Organizátora, ako aj peňažná poukážka slúžiaca na nákup tovaru na stránke Organizátora. Výhru v žiadnom prípade nepredstavuje finančné alebo iné obdobné plnenie, ako ani poskytovanie alebo prijímanie služieb. Výhra nie je podmienená alebo obmedzená nutnosťou externej registrácie, alebo zaplatením vkladu, ako ani inými postupmi nad rámec Súťaže.

7.2. Hodnota Výhry je ustanovená Organizátorom na základe príslušných právnych predpisov. Náklady na dopravu Výhry sú súčasťou Výhry.

7.3. Na výhru nevzniká právny nárok, okrem prípadov, ak ide o verejnú Súťaž na určité dielo alebo výkon; zároveň ju nie je možné vymáhať súdnou cestou podľa príslušných právnych predpisov

7.4. Doručenie Výhry:
Výhru možno doručiť:
• Prevzatím Výhry od dopravcu, alebo poštou

7.5. Účastník Súťaže nadobudne vlastníctvo k Výhre jej prevzatím.

7.6. V prípade dodania Výhry prevzatím od dopravcu sa okamih prechodu nebezpečenstva škody na výhre stanovuje k okamihu odovzdania predmetu Výhry prvému dopravcovi.

7.7. Dodanie Výhry prevzatím od dopravcu

7.7.1. Dodanie Výhry prebieha prostredníctvom štátneho doručovacieho podniku Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124; a to do všetkých krajín.

7.7.2. Konkrétny spôsob dopravy a adresu určí Účastník pri dojednávaní podľa čl. 6.4.; Organizátor informuje Účastníka o odovzdaní Výhry dopravcovi elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú pri dojednávaní podľa čl. 6.4.

7.7.3. Účastník si bez ohľadu na čl. 7.4. môže zvoliť aj iný obdobný spôsob dopravy. V takom prípade nesie riziko (nebezpečenstvo škody na Výhre) a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy ako náklady podľa spôsobov dodania podľa čl. 7.4.

7.7.4. V prípade, že je z dôvodov na strane Účastníka nutné Výhru doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené pri dojednávaní podľa čl. 7.4., znáša náklady spojené s opakovaným doručovaním Výhry, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia Účastník.

7.7.5. Pri prevzatí Výhry od dopravcu je Účastník povinný skontrolovať neporušenosť obalov Výhry a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi aj Organizátorovi. V prípade zistenia zjavného neoprávneného porušenia obalu zásielky nemusí Účastník zásielku od dopravcu prevziať.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Účasťou v Súťaži každý Účastník Súťaže dáva Organizátorovi Súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka Súťaže v Súťaži a odovzdania výhry zo Súťaže účastníkovi Súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak je platnosť súhlasu časovo neobmedzená.

8.2. Účastník, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

8.3. Účastník Súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na Sociálnych sieťach (alebo webovej stránke prevádzkovateľa).Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník má právo písomnou formou na adrese sídla Organizátora, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov od udelenia súhlasu so zverejnením. Ako dotknutá osoba má Účastník práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona.

8.4. Účastníci zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že ho Organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.

9. Osobitné a záverečné ustanovenia

9.1. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore so Štatútom Súťaže, či pravidlami Sociálnych sietí nebudú do Súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity Facebook alebo Instagram účtov alebo neoprávneného získavania podpory prostredníctvom komentárov, zdieľaním či podozrivého počtu like-ov, nemá nárok na výhru.

9.2. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné zaslať na e-mailovú adresu Organizátora info@pastelkovo.sk najneskôr do 3 pracovných dní od skončenia Súťaže.

9.3. Organizátor nezodpovedá za dodanie Výhry, uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so Súťažou, či za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy vzniknuté v priebehu Súťaže.

9.4. Tieto Pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých Účastníkov.

9.5. Všetka terminológie používaná vo vzťahu k Sociálnym sieťam je použitá podľa obvyklého zmysle takejto terminológii pripisovaného.

9.6. Účasťou v Súťaži Účastník potvrdzuje úplné oboznámenie a bezvýhradný súhlas s týmito Pravidlami.

9.7. V prípade rozporu ustanovení Pravidiel a ďalších propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu Pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto Pravidiel.

9.8. Všetky právne vzťahy a prípadné súdne spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Súťažou medzi Organizátorom a Účastníkom, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a budú riešené miestne a vecne príslušnými súdmi; toto ustanovenie.

9.9. Tieto Pravidlá sú autorským dielom v zmysle §3 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Používanie týchto Pravidiel bez predchádzajúceho súhlasu autora bude stíhané podľa príslušných právnych predpisov.

9.10. Tieto Pravidlá nahrádzajú v plnom rozsahu pravidlá Súťaže na Facebooku a Instagrame účinné a používané pred 1. 9. 2017. Jednotlivé Súťaže uskutočnené pred nadobudnutím účinnosti týchto Pravidiel, ako aj záväzky z nich vzniknuté sa riadia doterajšími pravidlami. 

Zavrieť

Košík

Žiadne produkty v košíku.